ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության կոմիտե

Գիտական քաղաքականություն
ՀՀ կառավարության ծրագրի կատարումն ապահովող 2008-2012 թվականների միջոցառումների ցանկ (հաստատված է ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24 N 878-Ն որոշմամբ)