ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Հայոց գրականության պատմություն (հատոր երրորդ, Նոր շրջան)

ՀՀ ԳԱԱ, Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2015 թ., Երևան, 568 էջ+ 16 էջ նկար

Հայոց գրականության պատմության ակադեմիական վեցհատորյակի երրորդ հատորն է, որն ընդգրկում է Նոր շրջանը: Տպագրվել է 2015 թ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ, Ս. Ն. Սարինյանի ընդհանուր խմբագրությամբ: Խմբագրական խորհրդի կազմում են Ավ. Իսահակյանը, Ս. Սարինյանը, Ա. Գրիգորյանը, Վ. Դևրիկյանը, Վ. Կիրակոսյանը, Հ. Էդոյանը, Ս. Աբրահամյանը, Ս. Հարությունյանը, Ա. Մուշեղյանը, Հր. Սարիբեկյանը, Էդ. Միլիտոնյանը: