ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ
Հովհաննես Այվազովսկու 200-ամյա հոբելյանին նվիրված գիտաժողովի նյութեր
Հայոց եկեղեցին Կիլիկյան շրջանում
Բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
Անձի հոգեբանական անվտանգության համակարգի հուզական հակազդումները
Модель межнационального поликультурного диалога: Психолого-педагогический подход
«Տարածաշրջանային մարտահրավերները» զեկույցների ժողովածու
Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունների միգրացիան (էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)
Հայկական սփյուռքի հնարավորությունները և ազդեցությունը Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-քաղաքական գործընթացների վրա
Ֆիզիկան և համաչափությունը
«Հովհաննես Թումանյանի կյանքի և ստեղծագործության տարեգրություն (1909-1914)