ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ
Մանկավարժության արդի խնդիրները. մարտահրավերներ և լուծումներ (հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու)
«Մոկս. հայոց բանահյուսական մշակույթը»
«Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Թվերի խորհրդավոր ու հետաքրքրաշարժ աշխարհը
Հայոց գրականության պատմություն (հատոր երրորդ, Նոր շրջան)
Գեղեցիկը, Մաթեմատիկան և Կրթությունը (մաս II)
Воскан Вардапет Ереванци: Жизнь и печатная деятельность; Voskan vardapet Yerevantsi (Life and Typographic Activity)
«Հովհաննես Չեքիջյան-85» ստեղծագործությունը» գիտական նստաշրջանի նյութեր
Երևանի խոսակցական լեզուն
Սև գիրք. նշանավոր օտարերկրացիները թուրքական ոճիրների և Հայոց Ցեղասպանության մասին