ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ
Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական իններորդ նստաշրջանի նյութեր
«Տիգրան Չուխասզյանի ստեղծագործությունը» գիտական նստաշրջանի նյութեր
Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
Մանկավարժության արդի խնդիրները. մարտահրավերներ և լուծումներ (հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու)
«Մոկս. հայոց բանահյուսական մշակույթը»
«Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Թվերի խորհրդավոր ու հետաքրքրաշարժ աշխարհը
Հայոց գրականության պատմություն (հատոր երրորդ, Նոր շրջան)
Գեղեցիկը, Մաթեմատիկան և Կրթությունը (մաս II)
Воскан Вардапет Ереванци: Жизнь и печатная деятельность; Voskan vardapet Yerevantsi (Life and Typographic Activity)