ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե


Հարցեր գիտական աստիճանի համար տրվող հավելավճարների վերաբերյալ

Հարց 1. – Ո՞ր դեպքերում են տրվում հավելավճարներ գիտական աստիճանի համար:

Պատասխան- Գիտական աստիճանի (գիտությունների դոկտորի կամ թեկնածուի) համար հավելավճարներ տրվում են ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ծրագրերում ընդգրկված գիտաշխատողներին միայն մեկ ծրագրից` դրանից օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձից ոչ պակաս չափով վարձատրություն ստանալու դեպքում:

 

Հարց 2.  -  Տրվու՞մ է արդյոք հավելավճար գիտական աստիճան ունեցող կենսաթոշակային տարիքի անձանց:

Պատասխան - Գիտական աստիճանի համար հավելավճար տրվում է կենսաթոշակային տարիքի այն անձանց, ովքեր ընդգրկված են ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական կամ գիտատեխնիկական գործունեության բազային, նպատակային-ծրագրային և պայմանագրային (թեմատիկ) ծրագրերում և թեմաներում, եթե նրանց աշխատանքի վարձատրության չափը գերազանցում է օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձը:

 

Հարց  3. - Ի՞նչ ժամկետներում և ի՞նչ պարբերականությամբ է ներկայացվում գիտական աստիճանի համար հատկացվող  ֆինանսավորման հայտը, և անհրաժե՞շտ է արդյոք այն ներկայացնել, եթե ցուցակներում փոփոխություններ չկան:

Պատասխան - Կազմակերպությունները մինչև յուրաքանչյուր բյուջետային տարվա հունվարի 25-ը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը կոմիտե են ներկայացնում այդ օրվա դրությամբ կազմակերպությունում իրականացվող պետական ծրագրերում և թեմաներում ընդգրկված գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողներին վճարվող հավելավճարների տրամադրման հայտ` անկախ փոփոխություններից:

 

Հարց 4. - Ի՞նչ փաստաթղթեր է անհրաժեշտ ներկայացնել ՀՀ գիտության կոմիտե՝ գիտական աստիճանի համար հավելավճարի հատկացման ցանկերում փոփոխություններ կատարելու համար:

Պատասխան - Հայտերով ներկայացված հավելավճար ստացող գիտաշխատողների ցուցակում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպությունը 3-օրյա ժամկետում դիմում է կոմիտե՝ ներկայացնելով փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտությունը հիմնավորող փաստաթղթերի պատճենները (ընդունման, ազատման, երկարատև արձակուրդ կամ գործուղում ուղարկելու հրամաններ, նոր շնորհված գիտական աստիճանների վկայագրեր և այլն):

 

Հարց  5. -  Կազմակերպությունների կողմից սահմանված ժամկետներում և կարգով գիտական աստիճանի համար հատկացվող հավելավճարների վերաբերյալ տեղեկատվություն չներկայացնելը կարո՞ղ է արդյոք հիմք հանդիսանալ ֆինանսավորումը դադարեցնելու համար:

Պատասխան - Կազմակերպությունների կողմից կարգով սահմանված հայտերի կամ այլ պահանջվող տեղեկատվության ժամկետներից ուշ ներկայացման դեպքում այդ տվյալների հիման վրա դրամական միջոցների տրամադրումը դադարեցվում է և վերսկսվում դրանք ներկայացնելու ամսվա հաջորդ ամսվանից:

  

Հարց 6. -  Տրվու՞մ է արդյոք գիտական աստիճանի համար հավելավճար հղիության և ծննդաբերության արձակուրդում, ինչպես նաև մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի համար արձակուրդում գտնվող գիտաշխատողներին:

Պատասխան- Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդում գտնվող գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողներին գիտական աստիճանի համար հավելավճար տրվում է: Մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի համար արձակուրդում գտնվող գիտաշխատողներին գիտական աստիճանի համար հավելավճար չի տրամադրվում:

 

Հարց 7.  -  Ո՞ր դեպքում է երկարատև արտասահմանյան գործուղման մեջ գտնվող  գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողը շարունակում գիտական աստիճանի համար նախատեսված հավելավճարը ստանալ:

Պատասխան- Երկարատև արտասահմանյան գործուղման մեջ գտնվող  գիտությունների դոկտորը կամ թեկնածուն շարունակում է ստանալ գիտական աստիճանի համար նախատեսված հավելավճարը, եթե հանդիսանում է գիտական կամ գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպության հաստիքային աշխատող:

 

Մանրամասն տե՛ս ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող գիտական և գիտատեխնիկական ծրագրերում ընդգրկված գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողներին վճարվող հավելավճարները կազմակերպություններին տրամադրելու կարգ (հաստատված՝ ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի 2015 թ. հունվարի 19-ի N 01 Ա/Ք հրամանով)