ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » «Գրաբարի դարձվածաբանություն»

«Գրաբարի դարձվածաբանություն»

Աբաջյան Ա., Դիլբարյան Ն., Յուզբաշյան Ա., Հարությունյան Ք.

ԵՊՀ հրատարակչություն, 2020 թ., Երևան, 302 էջ

Մենագրությունը տպագրվել է Գիտության կոմիտեի «Գրաբարյան դարձվածքների ձևաիմաստային և կառուցվածքային քննություն. դրանց դրսևորումները արդի արևելահայերենում» գիտական թեմայի շրջանակներում: Մենագրության մեջ քննված են հայերենի պատմական դարձվածաբանության հիմնահարցերը, սահմանված է դարձվածքի տարաժամանակյա ըմբռնումը, բացահայտված է հին հայերենի դարձվածային հարստությունը թե՛ ինքնուրույն, թե՛ թարգմանական բազմաժանր գրականության մեջ:

Մենագրությունը նախատեսված է լեզվաբանների, գրականագետների, թարգմանիչների, ինչպես նաև դարձվածաբանությամբ հետաքրքրվող մասնագետների լայն շրջանակի համար: