ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Մանկավարժության արդի խնդիրները. մարտահրավերներ և լուծումներ (հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու)

Երևան, «Գիտություն» հրատարակչություն, 2015, 336 էջ

«Մանկավարժության արդի խնդիրները. մարտահրավերներ և լուծումներ» նյութերի ժողովածուն ընդգրկում է ՀՊՄՀ-ում նույն թեմայով անցկացված հանրապետական գիտաժողովի նյութերը: Ժողովածուում ամփոփված գիտական զեկուցումերը վերաբերում են մանկության առկա հիմնախնդիրներին, մանկավարժության պատմությանն ու տեսությանը, դպրոցում և բուհում դասավանդվող առարկաների մեթոդիկաներին, հիմնախնդիրներին: