ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Բյուջեից ֆինանսավորում » 2020-2022 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և 2020 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտի նախագիծ
Բյուջետային ծրագրերի և ակնկալվող արդյունքների ներկայացման ձևաչափ
Միջոցառումներ
Տեղեկանքներ
Բյուջետային ծրագրերի գծով ամփոփ ծախսերն ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների
Բյուջետային ծրագրերի գծով ծախսերի բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման տարրերի
2020-2022 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագիր և 2020 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտ
Կառավարման ապարատ (Գիտության կոմիտե)
Կառավարման ապարատ (ամփոփ ցուցանիշներ)