ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական վեցերորդ նստաշրջանի նյութեր

Խմբագրական խորհուրդ` Ա. Վ. Աղասյան (նախագահ) և այլք

«Գիտություն» հրատարակություն, 2012 թ., Երևան, 215 էջ

ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի նախաձեռնությամբ 2011 թ. նոյեմբերի 26-27-ին ՀՀ ԳԱԱ գիտաժողովների տանը իր նիստերը գումարեց Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական վեցերորդ նստաշրջանը:

Ժողովածուն պարունակում է նստաշրջանին մասնակցած երիտասարդ հայագետ-արվեստաբանների զեկուցումները: Նյութերը ներկայացվում են բնագրով, ըստ ելույթների հաջորդականության:

Ժողովածուն հասցեագրված է արվեստաբաններին, հայագետներին և ընթերցող լայն շրջաններին: