ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե


Հարցեր գիտական միջոցառումների (գիտաժողովների, գիտական կոնֆերանսների, սիմպոզիումների կամ սեմինարների) կազմակերպման վերաբերյալ

 

Հարց 1. - Ո՞ր կազմակերպությունները կարող են մասնակցել գիտական միջոցառման կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթին:

Պատասխան – Գիտական միջոցառման (գիտաժողովների, գիտական կոնֆերանսների, սիմպոզիումների կամ սեմինարների) կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցություն ստանալու մրցույթին կարող են  մասնակցել Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող պետական կազմակերպությունները կամ բուհերը:

Հարց 2. - Ի՞նչ ժամկետներում կարելի է ներկայացնել գիտական միջոցառման կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթի հայտը:

Պատասխան – Կազմակերպությունը մինչև ընթացիկ տարվա հուլիսի 31-ը կարող է Գիտության կոմիտե ներկայացնել հաջորդ տարվա ընթացքում նախատեսվող գիտական միջոցառման կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթի հայտ` Գիտական միջոցառումների կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգի հավելված N 1.1-ի համաձայն:

Հարց 3. - Ինչպիսի՞ գործընթաց և ի՞նչ ժամկետներ է ենթադրում գիտական միջոցառման կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրումը:

Պատասխան  - Կոմիտեում ստուգվում է ներկայացված հայտերի համապատասխանությունը մրցույթի պահանջներին, անհրաժեշտության դեպքում դրանք վերադարձվում են լրամշակման: Հայտերը գնահատելու համար Կոմիտեն ստեղծում է մրցութային (գնահատող) հանձնաժողով: Տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքի ընդունումից հետո Կոմիտեի նախագահը, ելնելով ՀՀ պետական բյուջեով գիտական միջոցառումների կազմակերպման համար նախատեսվող հատկացումների չափից, հաստատում է ֆինանսական աջակցության ենթակա գիտական միջոցառումների ցանկը և յուրաքանչյուրի կազմակերպման համար նախատեսվող ֆինանսավորման չափը: Կոմիտեն իր պաշտոնական կայքում հրապարակում է ֆինանսական աջակցության ենթակա գիտական միջոցառումների ցանկը: Գիտական միջոցառումն  սկսվելուց առնվազն երեսուն օր առաջ կոմիտեի և կազմակերպության միջև կնքվում է ֆինանսական աջակցության տրամադրման պայմանագիր:

Հարց 4. - Հայտից  բացի ի՞նչ այլ տեղեկատվություն է պետք ներկայացնել Գիտության կոմիտե:

Պատասխան - Հայտով նախատեսված որևէ կետում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտության մասին, գիտական միջոցառումն սկսվելուց առնվազն քառասուն օր առաջ, կազմակերպությունը կոմիտեի համաձայնությունը ստանալու համար ներկայացնում է տեղեկատվություն, այդ թվում՝ օտարերկրյա պետություններից մասնակիցների թվի մասին ճշտված տեղեկատվություն՝ անհրաժեշտության դեպքում ֆինանսավորման չափը վերանայելու նպատակով:

Գիտական միջոցառումն սկսվելուց առնվազն երեսուն օր առաջ Կազմակերպությունը կոմիտե է ներկայացնում գիտական միջոցառման անցկացման վերաբերյալ (վայր, ժամկետ, ծրագիր և այլն) հայտարարության տեքստ՝ Կոմիտեի պաշտոնական կայքում հրապարակելու համար:

Հարց  5.- Ի՞նչ է պահանջվում գիտական միջոցառման ավարտից հետո:

Գիտական միջոցառման ավարտից հետո տասնհինգօրյա ժամկետում կազմակերպությունը կոմիտե է ներկայացնում հաշվետվություն` Գիտական միջոցառումների կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգի հավելված N 1.2-ի համաձայն: Հաշվետվությանը կից ներկայացվում են կոմիտեի կողմից տրամադրված ֆինանսական միջոցներով ձեռք բերված ապրանքների և ծառայությունների ծախսերը հավաստող փաստաթղթերի (պայմանագրեր, հաշիվ-ապրանքագրեր, հաշվիչ դրամարկղային կտրոններ, տեղեկանքներ և այլն) պատճենները:

Կոմիտեն ստուգում է Հաշվետվությամբ ներկայացված ֆինանսական միջոցների ծախսման և պայմանագրի նախահաշվի համապատասխանությունը, հայտնաբերված անճշտությունները վերացնելու համար ձեռնարկում է համապատասխան միջոցներ, կազմվում է հաշվետվությունն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման արձանագրություն:

Մանրամասն տե՛ս Գիտական միջոցառման կազմակերպման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթի կարգ (հաստատված` ՀՀ գիտության կոմիտեի նախագահի 2019 թ. հունիսի 17-ի N 19-Ա/Ք հրամանով)