ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Անձի հոգեբանական անվտանգության համակարգի հուզական հակազդումները

Անձի հոգեբանական անվտանգության համակարգի հուզական հակազդումները

Մ. Մկրտումյան, Լ. Մկրտումյան

Երևան, «Տիր» հրատարակչություն, 2017, 226 էջ

Մենագրությունը նվիրված է արտակարգ իրավիճակներում անձի հոգեբանական անվտանգության ապահովման, «ես կառուցվածքի», հուզական արտացոլումների, ինչպես նաև օրգանիզմի հոգեմարմնական փոփոխությունների ինքնակարգավորման հիմնախնդիրների ուսումնասիրմանը:

Հետազոտությունների արդյունքում մշակվել է անձի հոգեբանական անվտանգության ապահովման չափորոշիչների համակարգ։

Հավանական աղետների, արտակարգ իրավիճակների դիմակայման նպատակով հեղինակները մշակել են նաև հոգեկարգավորման հնարքների համալիր, որի յուրացման արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվում ապահովելու արտակարգ իրավիճակներում անձի հոգեվիճակների կարգավորման ինքնուրույնություն։

Մենագրության տարբեր բաժիններում քննարկված հիմնախնդիրները կարող են օգտակար լինել հոգեբանության ֆակուլտետների մագիստրոսների, ասպիրանտների և հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրներով զբաղվող գիտնականների համար:

Երաշխավորվել է հրատարակության Խաչատուր Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի խորհրդի կողմից։