ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում

Հեղինակներ՝ Ա. Հ. Բայադյան, Հ. Ա. Մարկոսյան

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2015 թ., Երևան, 204 էջ

Գրքում ներկայացված են պետական պարտքի կառավարման արդյունավետության գիտագործնական հիմնախնդիրները, որոնք բացահայտում են ինչպես պետական պարտքի ստանձնման նպատակահարմարությունը, այնպես էլ ՀՀ իրական և ֆինանսական հատվածների վրա թողած ազդեցությունը:

Գիրքը նախատեսված է պետական ծառայողների, դասախոսների, հետազոտողների և ուսանողների համար:

Հետազոտությունը և գրքի տպագրությունը իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման 13-5B385 դրամաշնորհի շրջանակներում: