ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » «Ջահուկյանական ընթերցումներ»

«Ջահուկյանական ընթերցումներ»

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2020 թ., Երևան, 208 էջ + 5 էջ նկար

Ժողովածուում տեղ են գտել ականավոր հայ լեզվաբան, ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված հայերենագիտական միջազգային առցանց գիտաժողովի նյութերը (Երևան, 2020 թ. դեկտեմբերի 17-18): Ժողովածուն հրատարակության է երաշխավորել ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի գիտական խորհուրդը:

Ժողովածուն հասցեագրված է լեզվաբաններին, արվեստաբաններին, հայագետներին և ընթերցող լայն շրջաններին: