ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » «Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու

«Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչության տպարան, 2015 թ., Երևան, 400 էջ

«Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» ժողովածուն ընդգրկում է ՀՊՄՀ-ում նույն թեմայով անցկացված միջազգային գիտաժողովի նյութերը, որտեղ ներկայացված հոդվածները վերաբերում են ժամանակակից մանկավարժության կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկին՝ կրթության տարբեր ոլորտներում կրթության որակի ապահովմանն ու գնահատմանը: Ժողովածուում ամփոփված հոդվածները կարող են օգտակար լինել կրթության բնագավառի ղեկավարներին, կառավարիչներին և ընդհանրապես բոլոր մասնագետներին և մանկավարժներին, դասախոսներին, գիտնականներին, ուսանողներին, մագիստրոսներին, հայցորդներին և ասիրանտներին: