ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական իններորդ նստաշրջանի նյութեր

Խմբագրական խորհուրդ` Ա. Վ. Աղասյան (նախագահ) և այլք

«Գիտություն» հրատարակություն, 2015 թ., Երևան, 275 էջ

Ժողովածուն ներառում է ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի ֆինանսավորմամբ 2014 թ. նոյեմբերի 14-ին գումարված երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական իններորդ նստաշրջանին մասնակցած արվեստաբանների զեկուցումները: Նյութերը ներկայացվում են բնագրով, ըստ ելույթների հաջորդականության:

Ժողովածուն հասցեագրված է արվեստաբաններին, հայագետներին և ընթերցող լայն շրջաններին: