ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Բյուջեից ֆինանսավորում » ՀՀ գիտության կոմիտեի 2022-2024 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և 2022 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտ » Նախնական
ՀՀ գիտության կոմիտեի 2022-2024 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և 2022 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտ
Հավելված 3. Բյուջետային ծրագրերի և ակնկալվող արդյունքների ներկայացման ձևաչափ
Հավելված 10. Ամփոփ ֆինանսական պահանջներ ՄԺԾԾ ժամանակահատվածի համար