ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Գիտության պետական կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ
«Հովհաննես Թումանյանի կյանքի և ստեղծագործության տարեգրություն (1909-1914)
«Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները» երիտասարդ գիտնականների ամառային դպրոցի մասնակիցների հեղինակային նախագծերի ժողովածու
«Տարածաշրջանային մարտահրավերները» զեկույցների ժողովածու
Գիտության պետական կոմիտե. հրապարակումներ և իրավական ակտեր
«Մոկս. հայոց բանահյուսական մշակույթը»
«Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Թվերի խորհրդավոր ու հետաքրքրաշարժ աշխարհը
Հայոց գրականության պատմություն (հատոր երրորդ, Նոր շրջան)
Գեղեցիկը, Մաթեմատիկան և Կրթությունը (մաս II)
Воскан Вардапет Ереванци: Жизнь и печатная деятельность; Voskan vardapet Yerevantsi (Life and Typographic Activity)