ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ » Գիտության զարգացման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում

(Ջերմուկ, 7-9 մայիսի, 2010 թ. գիտաժողովի նյութեր)

ԵրՃՇՊՀ տպարան, 2010 թ., Երևան, 168 էջ

Ժողովածուում տեղ են գտել ՀՀ Նախագահի 2007 թ. հոկտեմբերի 1-ի թիվ ՆՀ-231-Ն հրամանագիրը, ՀՀ-ում գիտության ոլորտի բարեփոխումների հայեցակարգային դրույթները, 2008-2010 թթ. ընթացքում ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի կողմից մշակված իրավական ակտերը և ՀՀ կառավարություն ներկայացված նախագծերը, կոմիտեի նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ կնքված պայմանագրերը, համաձայնագրերը և հուշագրերը, ինչպես նաև գիտության ոլորտի զարգացմանն ուղղված այլ փաստաթղթեր: