ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Գնումների գործընթաց
Պետության կարիքների համար ներկայացուցչական ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ԳՊԿ-ՄԱ-ԾՁԲ/5 (2018 թ. ապրիլի 6, «Շառոյան եղբայրներ» ՍՊԸ)
Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ԳՊԿ ՄԱ/6 (2018 թ. մարտի 20, «Սմարթլայն» ՍՊԸ)
Հայտարարություն (հաշվետվություն) «ԳՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1» ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին (2017 թ. փետրվարի 15)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-25» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (2020 թ. մայիսի 4, «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ» ՍՊԸ)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-21» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագրի կնքելու որոշման մասին հայտարարություն (2020 թ. մարտի 11, «Շառոյան եղբայրներ» ՍՊԸ)
Փոստային կապի ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր N PD-131-02-18 (2018 թ. փետրվարի 14, «Հայփոստ» ՓԲԸ)
Պետության կարիքների համար ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ԳՊԿ-ՄԱ-ԾՁԲ/4 (2018 թ. մարտի 6, «ԱՎՏՈԻՆԺԵՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ)
Պետության կարիքների համար ապրանքի մատակարարման պայմանագիր N ԳՊԿ ՄԱ/9 (2018 թ. ապրիլի 7, «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ)
Պետական կարիքների համար GSM շարժական կապի հետվճարային համակարգի ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր «Արմենտել» ՓԲԸ (2014 թ, փետրվարի 4)
ՀՀ գիտության կոմիտեի կարիքների համար «ԳԿ-20» ծածկագրով ՄԱ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն(2020 թ. մարտի 20, «Ոսկե ԱԳԱ» ՍՊԸ)